Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku

Ogłoszenie praca

Utworzono dnia 12.06.2020

Dorohusk, dnia 12 czerwca  2020 r.

 

OGŁOSZENIE

DYREKTORA GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOROHUSKU
O KONKURSIE NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

 1. Nazwa i adres jednostki:
  Gminna Biblioteka Publiczna w Dorohusku, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk.
 2. Stanowisko:
  Główny księgowy
  Wymiar czasu pracy: ¼ etatu
 3. Niezbędne wymagania od kandydatów:
 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe.
 4. Znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego.
 5. Spełnienie jednego z poniższych warunków:
  • ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
  • ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
  • wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,
  • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.
 1. Dodatkowe wymagania od kandydatów:
 1. Znajomość ustawy o rachunkowości, o finansach publicznych, prawo zamówień publicznych.
 2. Znajomość gospodarki finansowej samorządowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej.
 3. Znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego.
 4. Umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy.
 5. Umiejętność obsługi komputera (Word, Excel), programów księgowych oraz sprzętu biurowego.
 1. Zadania wykonywane na stanowisku:
 1. Prowadzenie rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi z rachunku instytucji kultury.
 3. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności: operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
 4. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez dyrektora instytucji kultury sprawozdań z realizacji planu finansowego.
 5. Przygotowywanie projektów budżetu instytucji kultury.
 6. Sporządzanie bilansu, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej i podatkowej instytucji.
 7. Prowadzenie i nadzór nad prawidłowością naliczania wynagrodzeń i pochodnych, zaliczek podatkowych, składek, potrąceń oraz terminowe ich przekazywanie.
 8. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 9. Praca na programach: finansowo-księgowy i kadrowo-płacowy – Vendis, Płatnik, Sokaris i innych oraz archiwizacja bazy danych ww. programów.
 10. Sporządzanie sprawozdań finansowych z zatrudnienia.
 11. Nadzorowanie i realizacja umów cywilnoprawnych i prowadzenie ich obsługi księgowej.
 12. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo - księgowych.
 13. Prowadzenie ewidencji księgowej, wyposażenia, sprzętu oraz innych wartości rzeczowych niestanowiących środków trwałych, ich umorzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Sporządzanie dokumentów z zakresu prawa pracy i spraw pracowniczych.
 15. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego/ specjalisty do spraw kadrowych.
 16. Współpraca ze Skarbnikiem Gminy.
 1. Warunki pracy na stanowisku:
 • Praca wykonywana będzie w Gminnej Bibliotece Publicznej w Dorohusku, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk
 • Praca na 1/4 etatu

W miesiącu maju 2020 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 2. Kwestionariusz osobowy i Klauzula informacyjna - według załączonego wzoru.
 3. List motywacyjny.
 4. CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej.
 5. Oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych.
 7. Oświadczenie o przetwarzaniu danych następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zm.), Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 r.poz. 1282)”.
 8. Kopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy.
 9. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i dodatkowe kwalifikacje.
 10. Referencje - jeżeli takowe posiada.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: kwestionariusz osobowy, list motywacyjny, CV oraz oświadczenia wymienione w punktach 5-7 powinny być własnoręcznie podpisane.

 1. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Dorohusku ul. Parkowa 5 22-175 Dorohusk w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko Głównego księgowego” do dnia 26.06.2020 r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu. Dokumenty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 1. Informacje dodatkowe:
 1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną niezwłocznie poinformowani o terminie dalszego postępowania. Osoby, których oferty zostaną odrzucone nie będą powiadamiane.
 2. Informacja o wyniku konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej Biblioteki oraz na stronie www.ugdorohusk.e-bip.eu.

ZAŁĄCZNIKI:

Kwestionariusz osobowy

Utworzono dnia 12.06.2020, 09:00

Klauzula informacyjna

Utworzono dnia 12.06.2020, 09:00

Nasza placówka

Facebook

 

Godziny otwarcia

Biblioteka Dorohusk

poniedziałek 

wtorek 

środa

czwartek

piątek

9:00 - 17:00

8.00 - 18.00

8.00 - 18.00

8.00 -16.00

8.00 - 18.00

sobota 8:00 - 16:00


Filia Brzeźno

środa                                 11:00 - 18:00
piątek                              11:00 - 18:00


Filia Świerże

wtorek  - czwartek            8:00 - 16:00

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 10

W tym miesiącu: 10

W poprzednim miesiącu: 80

Wszystkich: 1700

Ankieta

Co lubię czytać ?

Wyniki

Biblioteka bez barier

    

Kraszewski. Komputery dla bibliotek